Bài viết mới

Thủ tục thành lập Công ty hợp danh

10 phút đọc

Công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực h...

Thủ tục thành lập Chi nhánh công ty

4 phút đọc

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 45 của luật doanh nghiệp 2014 thì: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức n...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

6 phút đọc

Nói một cách ngắn gọn nhất, doanh nghiệp tư nhân cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, có các đặc điểm chung của một doanh nghiệp như: có tên riêng...

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

11 phút đọc

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn, đâ...